Obchodní podmínky

Stáhnout v PDF

 

1 Základní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky („Všeobecné podmínky“) upravují vzájemné vztahy mezi Čížek & Partneři advokátní kancelář s.r.o., IČO: 03755843, se sídlem Železná 255/24, Liberec, PSČ 460 01 („Poskytovatel“) a uživatelem využívajícím služeb Poskytovatele („Uživatel“) prostřednictvím internetového portálu http://www.pravnikonline.cz („Portál“).

1.2 Portál je přístupný k bezplatnému a neomezenému užívání všem Uživatelům, pokud není stanoveno nebo ujednáno jinak.

2 Poskytování právních služeb prostřednictvím Portálu

2.1 Poskytování právních služeb prostřednictvím Portálu se provádí na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem („Smlouva“).

2.2 Smlouva je uzavírána zpravidla distančním způsobem prostřednictvím Portálu nebo jiných elektronických způsobů komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem. K uzavření Smlouvy dojde vymezením rozsahu poskytovaných právních služeb a nákladů spojených s jejich poskytnutím a potvrzením Uživatele, že s poskytnutím právních služeb za takových podmínek souhlasí.

2.3 Pokud je Smlouva sjednána jiným způsobem než prostřednictvím Portálu, vztahují se tyto Všeobecné podmínky na poskytnutí takto sjednané právní služby, pokud s nimi byl Uživatel seznámen.

2.4 Je-li mezi Poskytovatelem a Uživatelem před zahájením poskytování právní služby sjednána záloha, nabude Smlouva účinnosti s odkládací podmínkou uhrazení této zálohy.

2.5 Poskytovatel je povinen poskytnout právní služby s  profesionální péčí a prosazovat práva a oprávněné zájmy Uživatele. Poskytovatel bude při poskytování právní služby postupovat v souladu s pokyny Uživatele nebo osob, které Uživatel k podávání takových pokynů pověřil. Poskytovatel však není pokyny Uživatele vázán, jsou-li v rozporu se zákonem.

2.6 O poskytování právních služeb Uživateli vede Poskytovatel přiměřenou dokumentaci (spis). Spis je veden výhradně v elektronické podobě, ledaže to povaha konkrétního dokumentu vylučuje. Poskytovatel je pro účely vedení spisu oprávněn pořizovat opisy listin a provádět záznamy jiných skutečností souvisejících s výkonem právní činnosti Poskytovatele. Poskytovatel zpřístupní spis Uživateli dálkovým přístupem prostřednictvím Portálu. Požádá-li o to Uživatel, zpřístupní spis dálkovým přístupem také dalším osobám.

2.7 Poskytovatel poskytuje informace o průběhu vedení právní věci elektronickou formou prostřednictvím automatických aktualizací Portálu zasílaných na e-mailovou adresu Uživatele. Zaslání e-mailové aktualizace se považuje za splnění informační povinnosti Poskytovatele vůči Uživateli o provedení příslušného úkonu právní služby. Požádá-li o to Uživatel, zašle Poskytovatel e-mailovou aktualizaci také dalším osobám.

2.8 Uživatel poskytne Poskytovateli součinnost nezbytnou k řádnému poskytnutí právní služby. Na žádost Poskytovatele vystaví ve prospěch Poskytovatele zvláštní plnou moc nebo poskytne jinou listinu nezbytnou pro další vedení věci.

2.9 Uživatel odpovídá za správnost a úplnost údajů zadaných ve svém uživatelském účtu na Portálu a ostatních informací a dokumentace poskytnutých Poskytovateli v průběhu poskytování právních služeb.

2.10 Poskytovatel bude v průběhu poskytování právní služby i po jejím skončení zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v průběhu poskytování právní služby, ledaže poskytnutí takových informací třetím osobám je stanoveno zákonem nebo odsouhlaseno Uživatelem.

2.11 Uživatel souhlasí se zasíláním elektronických sdělení v souvislosti s informováním o podnikání Poskytovatele nebo o skutečnostech a činnostech souvisejících s výkonem advokacie.

2.12 Poskytovatel může čas od času zveřejňovat prostřednictvím Portálu informační sdělení zahrnující například články, vzory dokumentů, odpovědi na časté dotazy nebo jiné obdobné informace. Tato sdělení jsou obecné povahy a nejsou považována za poskytování právních služeb Uživatelům. Poskytovatel uděluje Uživatelům k těmto sdělením nevýhradní licenci užití. Použití těchto sdělení bez předchozí právní konzultace je na vlastní riziko Uživatele a Poskytovatel neodpovídá Uživateli za případnou škodu takovým užitím vzniklou.

2.13 Poskytovatel odpovídá Uživateli za případné škody vzniklé nesprávným poskytnutím právních služeb do výše částky 50.000.000 Kč.

2.14 Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou Uživateli nebo třetím osobám v důsledku nesprávného, nedovoleného nebo protiprávního užívání Portálu.

2.15 Pokud není stanoveno jinak, není zveřejnění jakékoliv informace na Portálu právním jednáním Poskytovatele směřujícím k uzavření smlouvy.

2.16 Nebude-li dohodnuto jinak, nezahrnuje činnost Poskytovatele daňové poradenství ve věci.

3 Odměna a hotové výdaje

3.1 Není-li dohodnuto jinak, má Poskytovatel za vykonání právní služby nárok na sjednanou odměnu a náhradu hotových výdajů vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby. Nárok na odměnu vzniká ode dne uzavření Smlouvy.

3.2 Je-li sjednána smluvní odměna časová, náleží ve výši odpovídající celkové době vynaložené v souvislosti s poskytováním právních služeb podle Smlouvy vynásobené sjednanou časovou sazbou. Za dobu vynaloženou na poskytnutí právní služby se v takovém případě počítá každá započatá minuta poskytování právní služby v dohodnuté věci.

3.3 Je-li sjednána smluvní odměna paušální, náleží ve sjednané výši za veškeré právní úkony vykonané Poskytovatelem ve věci. Smluvní odměna paušální je založena na předchozích zkušenostech Poskytovatele s poskytováním služeb v podobných případech a nezahrnuje právní úkony vykonané v důsledku mimořádně ztíženého průběhu vyřizování věci. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn sjednanou paušální odměnu po předchozím projednání s Uživatelem přiměřeným způsobem zvýšit.

3.4 Není-li sjednána smluvní odměna, náleží odměna ve výši stanovené vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb. („Advokátní tarif“).

3.5 V případě, že rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu ve věci, v níž je Uživatel účastníkem, bude Uživateli přiznána náhrada nákladů řízení ohledně odměny za právní zastoupení vyšší než je celková smluvní odměna podle Smlouvy a taková odměna bude jiným účastníkem řízení uhrazena, náleží Poskytovateli odměna za právní zastoupení ve výši přiznané v příslušném rozhodnutí.

3.6 Vedle sjednané odměny za vyřízení věci uhradí Uživatel Poskytovateli veškeré hotové výdaje vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb. Hotovými výdaji se rozumí zejména soudní, správní a jiné obdobné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky, odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. Pro způsob vyúčtování hotových výdajů se použijí ustanovení Advokátního tarifu.

3.7 Sjednaná odměna nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude připočtena ve výši stanovené zákonem.

3.8 Je-li tak ujednáno, uhradí Uživatel Poskytovateli zálohu na odměnu za právní služby a výdaje spojené s poskytováním právní služby. V případě vyčerpání zálohy poskytne Uživatel na žádost Poskytovatele i v průběhu vyřizování věci další zálohy.

3.9 Peněžní prostředky Uživatele vede Poskytovatel odděleně od vlastních peněžních prostředků Poskytovatele určených k vedení kanceláře.

3.10 Odměna za právní službu, hotové výdaje a zálohy budou hrazeny zpravidla na podkladě platebních dokladů vystavených Poskytovatelem. Poskytovatel je oprávněn vystavovat platební doklady za uskutečněné právní služby nebo jejich část, a to kdykoli v průběhu plnění podle Smlouvy. Platební doklady jsou splatné do 14 dnů od vystavení, není-li ujednáno jinak. Platební doklady mohou být vystavovány i v elektronické podobě, v takovém případě se zasílají na kontaktní e-mail Uživatele nebo do jeho datové schránky nebo jiným vhodným způsobem elektronických komunikací. Poskytovatel je oprávněn zúčtovat veškeré peněžní prostředky složené Uživatelem Poskytovateli jako záloha na odměnu za právní služby na úhradu celé nebo části platebního dokladu za poskytnuté právní služby v den vydání dokladu.

3.11 Na základě žádosti Uživatele může být platební doklad vystaven k provedení platby třetí osobou. Odpovědnost Uživatele za řádné splacení dokladu tím zůstává nedotčena.

4 Poskytování právních služeb spotřebitelům

4.1 Poskytování právních služeb Uživatelům, kteří jsou spotřebiteli, se kromě ostatních ustanovení těchto Všeobecných podmínek řídí také pravidly poskytování právních služeb spotřebitelům, které jsou dostupné na http://www.pravnikonline.cz/pravidla-pro-spotrebitele/.

5 Osobní údaje a obchodní sdělení

5.1 Uživatel souhlasí, aby Poskytovatel prováděl zpracování osobních údajů týkajících se Uživatele, a to zejména v rozsahu jména a příjmení nebo názvu osoby, akademického titulu, bydliště nebo sídla, rodného čísla, data narození nebo identifikačního čísla, telefonního čísla, elektronické adresy a dalších údajů zadaných v rámci uživatelského účtu Uživatele na Portálu. Poskytnutí osobních údajů je povinné v rozsahu označeném v rámci registračního formuláře (znak *).

5.2 Osobní údaje jsou zpracovávány technickými prostředky Poskytovatele v sídle Poskytovatele. Subjekty osobních údajů mají právo přístupu ke zpracovávaným osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na vysvětlení týkající se zpracování osobních údajů, právo na odstranění závadného stavu v případě neoprávněného zpracování osobních údajů. Žádosti týkající se osobních údajů se podávají u Poskytovatele. Nevyhoví-li Poskytovatel žádosti, má subjekt údajů právo obrátit se se žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě vzniku škody postupuje subjekt údajů podle zákona č. 89/2012 Sb.

5.3 Poskytovatel je oprávněn užívat osobní údaje pro účely poskytování právních služeb Uživatelům a pro jiné účely stanovené těmito Všeobecnými podmínkami. Souhlas Uživatele se zpracováním údajů platí po celou dobu činnosti Poskytovatele.

5.4 Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele prostředky elektronické komunikace.

5.5 Uživatel nebo jiná osoba dotčená ochranou osobních údajů podle těchto Podmínek jsou oprávněni odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo zasíláním obchodních sdělení výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle jakýmkoliv technických prostředkem umožňujícím zaznamenání takového projevu (např. písemným sdělením, elektronicky nebo telefonicky) na jakékoliv kontaktní spojení Poskytovatele uvedené na http://www.pravnikonline.cz/kontakty/.

5.6 Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel má povinnost zpracovávat osobní údaje a provádět další související jednání pro účely předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu podle zákona č. 253/2008 Sb.

5.7 Poskytovatel využívá při provozu Portálu cookies, při kterých odesílá data koncovému zařízení Uživatele zejména za účelem přizpůsobení Portálu potřebám Uživatelů, zapamatování si navštívených podstránek Portálu a přizpůsobení uživatelského nastavení jednotlivých podstránek Portálu potřebám Uživatele. V případě, že Uživatel nemá v internetovém prohlížeči svého koncového zařízení zakázáno využívání cookies pro Portál, má se za to, že s využíváním cookies pro potřeby Portálu souhlasí.

6 Ostatní pravidla užívání Portálu

6.1 Uživatelé mohou využívat Portál v rozsahu jim dostupných funkcionalit (podstránek) Portálu. Užívání Portálu musí být vykonáváno způsobem obvyklým, v souladu se zákony, dobrými mravy a pravidly poctivého právního styku, bez poškozování dobrého jména a práv Poskytovatele nebo ostatních Uživatelů.

6.2 Zakázanými praktikami při užívání Portálu jsou zejména užití Portálu k rozesílání nevyžádaných a řetězových zpráv, napadení Portálu programy nebo postupy obsahující viry, škodlivé kódy, datové útoky nebo jinak omezující běžné fungování Portálu, vytváření falešných zpráv falšujících identitu odesílatele, jednání zasahující bez souhlasu Poskytovatele do obsahu nebo technické struktury Portálu, jednání jakkoliv omezující jiné Uživatele v užívání Portálu nebo šíření informací, dokumentů nebo jiných materiálů, které porušují zákony, dobré mravy, pravidla poctivého právního styku, dobré jméno, práva a zájmy Poskytovatele nebo jiných Uživatelů.

6.3 Poskytovatel je v případě ukončení Smlouvy, porušení podmínek užívání Portálu nebo v jiných odůvodněných případech oprávněn zrušit nebo jinak zablokovat uživatelský účet Uživatele na Portálu.

7 Doba trvání a ukončení Smlouvy

7.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

7.2 Uživatel je oprávněn Smlouvu ukončit kdykoliv v době jejího trvání zasláním oznámení o ukončení Poskytovateli s účinky ke dni doručení oznámení Poskytovateli, pokud v oznámení není uvedeno pozdější datum ukončení.

7.3 Poskytovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět písemnou nebo elektronicky zaslanou výpovědí. Smlouva je v takovém případě ukončena k poslednímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo oznámení o výpovědi doručeno Uživateli.

7.4 Smlouva může být ukončena i z dalších důvodů předpokládaných zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. („Občanský zákoník“) a zákonem č.  85/1996 Sb. („Zákon o advokacii“).

8 Různé

8.1 Skutečnosti těmito Všeobecnými podmínkami výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o advokacii a profesními pravidly České advokátní komory.

8.2 Veškerá písemná nebo elektronická komunikace s Uživatelem bude prováděna na kontaktních spojeních zadaných Uživatelem v jeho uživatelském účtu na Portálu. Uživatel provede změny kontaktních spojení úpravou svého uživatelského profilu v rámci Portálu bez zbytečného odkladu po vzniku změny.

8.3 Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit Všeobecné podmínky. Oznámení o změně Všeobecných podmínek se zveřejní na Portálu. V případě, že mezi Uživatelem a Poskytovatelem byla uzavřena Smlouva, doručí se také elektronicky na kontaktní e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v jeho uživatelském účtu na Portálu. V případě, že Uživatel se změnou Všeobecných podmínek nesouhlasí, je oprávněn do dvou měsíců od doručení oznámení Smlouvu vypovědět, jinak se změna považuje za přijatou s účinností ke dni doručení oznámení.

8.4 Veškeré termíny uvedené v těchto Všeobecných podmínkách s počátečními velkými písmeny mají pro celý obsah Všeobecných podmínek význam stanovený příslušnou definicí takového termínu v těchto Všeobecných podmínkách, ledaže by takové použití bylo v rozporu s kontextem Všeobecných podmínek.

8.5 V případě rozporů mezi ustanoveními těchto Všeobecných podmínek a ujednáními Smlouvy mají přednost ujednání Smlouvy.

8.6 Pokud není stanoveno jinak, k řešení veškerých sporů vzniklých na základě nebo v souvislosti se Smlouvou je příslušný obecný soud. V případě sporů, ve kterých by byl Poskytovatel žalobcem a zároveň sídlo nebo bydliště žalovaného by bylo na území jiného státu než Česká republika, může Poskytovatel k řešení takového sporu zvolit namísto obecného soudu Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky za použití pravidel tohoto rozhodčího soudu.

8.7 Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1.11.2017.