Pravidla poskytování právních služeb spotřebitelům

Stáhnout v PDF

 

1 Základní ustanovení

1.1 Tato pravidla upravují vzájemné vztahy mezi Čížek & Partneři advokátní kancelář s.r.o., IČO: 03755843, se sídlem Železná 255/24, Liberec, PSČ 460 01 a uživatelem využívajícím služeb Poskytovatele, který je spotřebitelem („Pravidla“).

1.2 Pravidla rozšiřují Všeobecné podmínky Portálu ve vztahu k Uživatelům, kteří jsou spotřebitelé. Pokud se v těchto Pravidlech uvádí Uživatel, rozumí se tím Uživatel, který je spotřebitelem.

2 Informační povinnost

2.1 V souvislosti s uzavřením Smlouvy poskytuje Poskytovatel Uživateli také následující informace:

a) právní služby jsou poskytovány prostřednictvím Portálu dostupného na internetové stránce http://www.pravnikonline.cz, přičemž spisy a ostatní informace týkající se právní věci jsou uloženy na zabezpečeném serveru Poskytovatele;

b) Portál je dostupný při použití běžného počítačového nebo mobilního zařízení s internetovým připojením a nejsou vyžadovány žádné zvláštní poplatky v souvislosti s připojením a využíváním Portálu;

c) kontaktní údaje Poskytovatele jsou dostupné na http://www.pravnikonline.cz/kontakty/;

d) Smlouvu lze uzavřít v českém, anglickém nebo německém jazyce;

e) k uzavření Smlouvy dojde zpravidla distančním způsobem elektronickou formou prostřednictvím Portálu nebo jiných elektronických způsobů komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem, a to podáním nabídky Poskytovatele vymezující rozsah právní služby a předpokládané náklady spojené s jejím zpracováním a akceptací takové nabídky ze strany Uživatele;

f) zadání údajů Uživatele v rámci Portálu je možné opravit nebo jinak měnit podle povahy v uživatelském účtu Uživatele na Portálu nebo zadáním požadavku na opravu nebo změnu v online spisu příslušného případu na Portálu nebo zasláním žádosti v jakékoliv formě na obvyklá kontaktní spojení Poskytovatele;

g) předmětem Smlouvy je poskytnutí právní služby Poskytovatelem Uživateli nebo jiné osobě určené Uživatelem za účelem řešení právní věci zadané Poskytovateli Uživatelem;

h) právní služby podle Smlouvy jsou poskytovány také podle Občanského zákoníku, Zákona o advokacii a stavovských předpisů České advokátní komory dostupných na https://www.cak.cz;

i) Smlouva bude uložena v online spisu případu na Portálu, který Poskytovatel Uživateli zpřístupní dálkovým přístupem;

j) výsledek poskytnutí právní služby je poskytnut ve formě odpovídající povaze právní služby, zejména informací nebo dokumentem v elektronické podobě uloženým ve spisu případu na Portálu nebo jinak předané Uživateli nebo jiným vhodným právním jednáním v zákonem nebo ujednáním provedené formě;

k) Smlouva zavazuje Uživatele pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou je zpravidla čerpání právní služby ve sjednaném rozsahu nebo u opakujících se právních služeb doba do ukončení Smlouvy některou ze stran Smlouvy;

l) v případě odstoupení od Smlouvy nese Uživatel náklady spojené s vrácením podkladů, které poskytl pro řešení právní věci;

m) pokud náklady na dodání právních služeb nemohou být stanoveny předem, mohou být dodatečně vyúčtovány.

3 Zpracování věci ve lhůtě pro odstoupení

3.1 Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může poskytnout právní službu na základě Smlouvy až po uplynutí čtrnáctidenní lhůty stanovené zákonem pro odstoupení od Smlouvy, ledaže Uživatel výslovně požádá Poskytovatele o poskytnutí služby již před uplynutím této lhůty pro odstoupení. V právní praxi je však zpravidla Uživateli vyžadováno bezodkladné řešení věci, v některých případech by i dodržení takového postupu mohlo vést k propadnutí jiných lhůt (např. lhůta k soudnímu podání) a tím zmaření úspěšného řešení věci. Má se proto za to, že pokud mezi Uživatelem a Poskytovatelem byla uzavřena Smlouva a Uživatel poskytne Poskytovateli veškeré potřebné podklady pro řešení věci, souhlasí s poskytnutím právní služby i před uplynutím zákonné čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

4 Právo odstoupit od Smlouvy

4.1 Uživatel má právo odstoupit o této Smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy.

4.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Uživatel o svém odstoupení od Smlouvy informovat Poskytovatele, tj. Čížek & Partneři advokátní kancelář s.r.o., IČO: 03755843, se sídlem Železná 255/24, Liberec, PSČ 460 01, Česká republika, telefon: (+420) 272 048 611, e-mail: info@pravnikonline.cz, formou jednostranného právního jednání, například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem. Uživatel může použít i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný na http://www.pravnikonline.cz/poradna/vzory-dokumentu/vzorovy-formular-pro-odstoupeni-od-smlouvy-o-poskytovani-pravnich-sluzeb/, není to však jeho povinnost.

4.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5 Důsledky odstoupení od Smlouvy

5.1 Pokud Uživatel odstoupí od Smlouvy, vrátí Poskytovatel Uživateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámení Uživatele o odstoupení od Smlouvy došlo Poskytovateli, všechny platby, které Poskytovatel od Uživatele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Uživatelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Poskytovatelem). Pro vrácení plateb použije Poskytovatel stejný platební prostředek, který Uživatel použil pro provedení počáteční transakce, pokud Uživatel výslovně neurčil jinak. V žádném případě Uživateli tím nevzniknou další náklady.

5.2 Pokud Uživatel požádal, aby poskytování právních služeb podle Smlouvy začalo během lhůty pro odstoupení od Smlouvy, uhradí Uživatel Poskytovateli částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy Uživatel informoval Poskytovatele o odstoupení od Smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve Smlouvě.

6 Řešení spotřebitelských sporů

6.1 Veškeré spory nebo stížnosti, které vzniknou na základě nebo v souvislosti se Smlouvou, může Uživatel řešit také formou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Orgánem příslušným k řešení stížnosti nebo sporu je Česká advokátní komora. Způsob uplatnění a vyřízení stížnosti nebo sporu je dostupný na https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607.

7 Různé

7.1 Ustanovení odstavce 2.13 Všeobecných podmínek se pro účely poskytování právních služeb Uživatelům, kteří jsou spotřebiteli, vylučuje.

7.2 Veškeré termíny uvedené v těchto Pravidlech s počátečními velkými písmeny mají pro celý obsah Pravidel význam stanovený příslušnou definicí takového termínu v těchto Pravidlech nebo Všeobecných podmínkách, ledaže by takové použití bylo v rozporu s kontextem Pravidel.

7.3 Podmínky poskytování právních služeb spotřebitelům neupravené těmito Pravidly se řídí Všeobecnými podmínkami dostupnými na http://www.pravnikonline.cz/obchodni-podminky/.

7.4 V případě rozporu některého ustanovení těchto Pravidel s jiným ustanovením Všeobecných podmínek má přednost ustanovení Pravidel.

7.5 Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 1.11.2017.